3OM Onderwijs Ondersteuning Op Maat
Introductie

Mijn naam is Sajoel Lexmond-Westerik en ik ben geboren in 1969. Samen met mijn man Ruud heb ik twee heerlijke kinderen, een zoon Yme (1997) en een dochter Kyra (2000).

Ik ben onderwijspedagoog, sociaalpedagogisch hulpverlener en kinder- en gezinscounselor. Sinds 2007 run ik 3OM. Ik werk een aantal dagen per week als school maatschappelijk werker in het PO en VO in Rotterdam en verzorg daarnaast sociale vaardigheid-, opvoed-, en faalangstreductie trainingen. 

Opleidingen
 • 1998  Psychologisch pedagogisch assistent
 • 2000  HBO Sociaal pedagogische hulpverlening
 • 2004  Humanistisch vormingsonderwijzer in het PO
 • 2007  Post HBO Kinder en gezinscounselor
 • 2011  Master Onderwijs/ Orthopedagogiek
 
Trainingen & cursussen
 • 2002    Sociaal emotionele begeleiding van (hoog)begaafde kinderen
 • 2006    Werken met KIEW (kind in evenwicht en warmte)
 • 2009    Train de trainer cursus Sociale vaardigheden voor 6 -16 jarige
 • 2009    Begeleiding van Leerkrachten
 • 2009    Communiceren met pubers
 • 2010    Train de trainer cursus Vriendentraining  
 • 2010    Training oplossingsgericht werken
 • 2010    Conferentie passend omgaan met gedrag
 • 2010    SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) 
 • 2010    Training omgaan met (verbale) agressie
 • 2011    Gegevensuitwisseling tussen onderwijs en de zorgsector
 • 2011    Educatief partnerschap
 • 2012    Omgaan met acting-out gedrag in de klas
 • 2012    De vijf rollen van de leerkracht
 • 2012    Effectiever inspelen op straatcultuurgedrag van jongeren
 • 2012    Pestproblematiek begeleiden zonder straffen
 • 2012    Signaleren en aanpak kindermishandeling en Huiselijk geweld
 • 2012    Autisme ervaren en verklaren
 • 2013    Beroepscode & tuchtrecht voor de Jeugdzorgwerker
 • 2013    Handelingsgericht werken in het onderwijs
 • 2014    Psychopathologie bij jongeren
 • 2014    Gezonde seksuele ontwikkeling van 0 tot 21 jaar
 • 2014    Herkennen en omgaan met mensen met een LVB
 • 2015    Richtlijnen bij echtscheiding
 • 2015    Jeugdstrafrecht
 • 2016    Systeemtheoretisch denken

 

We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)


 

Het onderwijs is een dynamisch werkveld waarin er voortdurend van alles verandert. In de komende jaren zullen scholen in een rap tempo moeten anticiperen op de veranderingen in de maatschappij en de eisen die vanuit de overheid gesteld worden aan onderwijs.

3OM ondersteunt scholen door middel van meedenken, ontwikkelen, invoeren en evalueren van de zorgstructuur op zowel beleidsmatig niveau als op uitvoerend niveau.

3OM signaleert de ondersteuningsbehoefte van uw organisatie en/of personeel, denkt mee & ondersteunt bij de ontwikkeling van gebruikersvriendelijke, effectieve methoden m.b.t. signaleren, registreren, reflecteren & corrigeren en brengt desgewenst het pedagogisch klimaat in uw school in beeld.

Speerpunten van begeleiding door 3OM zijn:

 • Maximale aansluiting op de missie en visie van de school en diens beleid.
 • Divers aanbod van gemakkelijk in te voeren, praktische  oplossingen
 • Teruglopende/beperkte afhankelijkheid van "deskundigen"
 • Transparantie over de opdracht, doel & (tussentijdse) resultaten naar team, directie en bestuur

 

3OM biedt o.a. begeleiding, advies, informatie en/of  trainingen op de volgende gebieden:

 • Analyseren van groepsdynamische processen
 • Intervisiegroepen opzetten
 • Methoden voor gedragsinterventies
 • Observatie & coachen van leerkrachten
 • Opzetten van structuur m.b.t. leerlingenbespreking
 • Protocolontwikkeling
 • Registratie formats ontwikkelen
 • Signaleren knelpunten in de zorgstructuur
 • Verbetering van (interne en extrene) communicatie

  

Het sociaal-pedagogisch klimaat

Er bestaan geen gedragsproblemen alleen interactieproblemen!

 

De respectvolle omgang en samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen staat aan de basis van een gezellige & goede school!

3OM is gespecialiseerd in het verbeteren van het sociaal-pedagogische klimaat. In de 1ste fase van dit intensieve begeleidingstraject zal 3OM middels het afnemen van vragenlijsten voor de leerkrachten, leerlingen en ouders, het huidige sociaal-pedagogische klimaat op uw school in kaart brengen. Naar aanleiding van de uitkomsten zal in samenspraak met de diverse betrokkenen een passend vervolgtraject worden samengesteld.

Het blijkt dat veel van de ontwikkelingskansen binnen scholen liggen op het gebied van positieve en helder geformuleerde gedragsregels,  een vroegtijdige signalering van wangedrag, adequaat ingrijpen in geval van gedragsproblemen, uniformiteit m.b.t. criteria (on) wenselijk gedrag en de daaruit voortvloeiende  maatregelen (verwijdering /schorsing). Gedegen monitoring is bij de aanpak van deze problematiek essentieel. 3OM heeft diversen registratie- en observatieformulieren hiervoor ontwikkeld. Gezamelijk kan er worden onderzocht waar de ondersteuningsbehoeften liggen en welk beleid, format, werkwijze het beste past bij de school.